dimarts, 26 d’abril de 2011

Hi ha 108 síl·labes

Heu de comptar també els monosíl·labs i tenir en compte que "d'a-hir" es compta com a dues síl·labes.

"La no-tí-ci-a més in-te-res-sant de la sec-ci-ó in-ter-na-ci-o-nal de tots els di-a-ris i pu-bli-ca-ci-ons set-ma-nals, in-clo-ent els d'a-hir, és, se-gons el qües-ti-o-na-ri re-a-lit-zat en la po-bla-ci-ó, que la in-ves-ti-ga-ci-ó ci-en-tí-fi-ca i tec-no-lò-gi-ca se-ri-en les pos-si-bles so-lu-ci-ons a qual-se-vol cri-si e-xis-ten-ci-al i e-co-nò-mi-ca".