dimecres, 11 de maig de 2011

El sufix -essa

D'una banda, el sufix -essa serveix per a formar femenins;
en canvi, -esa s'afegeix a adjectius per a formar noms abstractes:
--> agut --> agudesa
--> dur --> duresa
--> vell --> vellesa,...

De l'altra, els mots marquesa i princesa es pronuncien amb [z] (essa sonora).
I no acaben amb -essa perquè no es formen afegint aquest sufix al seu masculí.
--> marquès --> marquesa i no *marquesessa
--> príncep --> princesa i no *princepessa.